ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უწყვეტი განათლების ცენტრის მომზადების განყოფილება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დოკუმენტი (2017-21)

თსუ სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმის ცხრილი

საკლუბო მოდელი და მისი სტიმულირების გზები (თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებული სტუდენტური საინიციატივო ჯგუფის ხედვა)

თსუ საკომუნიკაციო (PR) სტრატეგია (სამუშაო ვარიანტი) მომზადებულია თსუ გაზეთის რედაქციასთან არსებული შემოქმედებითი ჯგუფის (ნინო კაკულია, რამაზ საყვარელიძე, იაგო კაჭკაჭიშვილი, თამარ ჩიქოვანი, გიორგი კეკელიძე, დოდო შონავა) მიერ.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის წინადადებები სტრატეგიული განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით

EUROPEAN UNIVERSITIES’ CHARTER ON LIFELONG LEARNING (2008)

Engaging in Lifelong Learning:Shaping Inclusive and Responsive University Strategies By Hanne Smidt and Andrée Sursock (2011)

2011 წლის ”ეისითი კვლევის'(act research) საანგარიშო დოკუმენტები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების განვითარების სტრატეგია (2016-2019)

სპეციალური საჭიროებების მქონე სტუდენტებისათვის თსუ სასწავლო გარემოს ადაპტირების სრულყოფის სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციები (2016 წ. მარტი-აპრილი)

ანგარიში სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარების სამოქმედო (სტრატეგიული) გეგმების ფარგლებში გაწეული მუშაობის შესახებ (2014 წელი)

უნივერსიტეტის მართვის სახელმძღვანელო

Performance Assessment of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Report of Recommendations, July – October 2008)

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო(სტრატეგიული)გეგმა (2011–2012 წ.წ.)

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარების გრძელვადიანი (ექვსწლიანი)სამოქმედო(სტრატეგიული)გეგმა (2011–2017 წ.წ.)

კონცეფცია საუნივერსიტეტო განათლების შესახებ და თბილისის უნივერსიტეტის განვითარების სამოქმედო გეგმა (ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დენიზა სუმბაძე) 2013 წ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრის განვითარების სტრატეგია (რუსუდან ვაშაკიძე - მულტიმედია ცენტრის დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი)

მსოფლიო უნივერსიტეტების რეიტინგი აკადემიური საქმიანობის პარამეტრებით

სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე მომუშავე მე-4 ჯგუფის (სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობა) ამოცანების პირველ სამუშაო ვერსია 

საპროექტო განაცხადი-"ინტერნატის ტიპის თსუ სკოლა" (ავტორები:ქეთევან ჭკუასელი, ლევი გეონჯიანი,ნიკა ქოიავა, მარინა ლომოური)

სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი

სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი (კონცეფცია)

თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის განვითარების პროექტი